Matemàtiques 1 (1er Bat)

MATEMÀTIQUES 1

BLOC I. ARITMÈTICA I ÀLGEBRA
1.Números reals
2.Equacions, sistemes i inequacions
BLOC II. GEOMETRIA ANALÍTICA PLANA
3.Trigonometria
4.Vectors
5.Geometria analítica plana
6.Còniques
7.Nombres complexos
BLOC III. ANÀLISI
8.Funcions, límits i continuïtat
9.Funcions elementals
10.Derivades
11.Derivades i representació gràfica
12.Integració
BLOC IV. ESTADÍSTICA I PROBABILITAT
13.Distribucions bidimensionals
14.Combinatòria
15.Probabilitat
16.Distribucions de probabilitat

Et pot agradar...