Evercicis de repàs de Matemàtiques 1 (1er Bat)

MATEMÀTIQUES 1

BLOC I. ARITMÈTICA I ÀLGEBRA
1.Números reals
2.Successions
3.Àlgebra
BLOC II. TRIGONOMETRIA I NÚMEROS COMPLEXOS
4.Resolució de triangles
5.Funcions i fórmules trigonomètriques
6.Números complexos
BLOC III. GEOMETRIA ANALÍTICA PLANA
7.Vectors
8.Problemes afins i mètrics
9.Llocs geomètrics. Còniques
BLOC IV. ANÀLISI
10.Funcions elementals
11.Límits de funcions. Continuïtat i branques infinites
12.Iniciació al càlcul de derivades. Aplicacions
BLOC V. ESTADÍSTICA I PROBABILITAT
13.Distribucions bidimensionals
14.Càlcul de probabilitats
15.Distribucions de probabilitat

Et pot agradar...