Apunts 2n Batxillerat Tècniques de Laboratori

Guies de Pràctiques de Física i de Química

  Portada X
  0. Magnituds, mesures i imprecisions X
EXPERIÈNCIES DE QUÍMICA
  1. Operacions bàsiques i normes de seguretat X
  2. Mesura de masses i volums. Dissolucions X
  3. Volumetries redox X
  4. Experiències de calorimetria X
  5. Experiències de cinètica química X
  6. Experiències amb reaccions reversibles X
  7. Equilibris àcid-base X
  8. Equilibris de redissolució-precipitació X
  9. Electroquímica X
10. Reaccions orgàniques X
EXPERIÈNCIES DE FÍSICA
11. Moviments harmònics X
12. Ones en medis elàstics X
13. Electrostàtica X
14. Circuits de corrent continu X
15. Electromagnetisme X
16. Circuits de corrent altern X
17. Electrònica X
18. Instruments òptics X
19. Simulació de l’efecte fotoelèctric X
20. Construcció d’alguns aparells casolans X

Et pot agradar...