Xarxa Llibres 2019-20

El programa xarxa llibres, és un programa de reutilització, reposició i renovació dels llibres de text i de material curricular a través de la creació i posada en marxa de bancs de llibres en els centres públics i concertats.

 • Les famílies que vulguen participar per PRIMERA VEGADA:
  • Hauran de sol.licitar-ho d’acord amb el model electrònic de la pàgina web de Conselleria http://www.ceice.gva.es/va/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/libros-de-texto
  • La sol·licitud s’ha de presentar al centre on es trobe matriculat l’alumnat en el curs 2018-19, abans del 22 de juliol, durant el període ordinari.
 • Les famílies que han participat en el programa durant el curs 2018-19, no han de presentar la sol·licitud de participació, perquè aquesta condició es manté.
  • L’alumnat haurà complimentar el full de lliurament de llibres de text i material curricular, que s’adjunta.
  • L’alumnat haurà de tornar el lot de llibres complet en una borsa de plàstic, juntament amb l’original i fotocòpia del full de lliurament de llibres de text i material curricular.
   1.  Si han superat totes les matèries, el tornaran el dia 21 de juny, en l’horari que a continuació es detalla.
   2.  Si han de recuperar alguna matèria, tornaran el lot fins el dia 2 de juliol, una vegada acabades les proves extraordinàries.
  • En el cas de pèrdua o mal ús del material l’alumnat i la seua família la responsable i té l’obligació de reposar-lo.
 • Les famílies poden optar per renunciar a la participació en xarxa llibres. En aquest cas cal fer-ho de manera explícita mitjançant la sol·licitud habilitada. Aquesta sol·licitud no eximirà de l’obligació de tornar els llibres deixats en préstec.

 

Et pot agradar...