IES Sant Vicent Ferrer Blog

MACS2

MATEMÀTIQUES APLICADES A LES CIÈNCIES SOCIALS 2 BLOC I. ARITMÈTICA I ÀLGEBRA 1. Matrius 2. Determinants 3. Sistemes d’Equacions Lineals 4. Programació Lineal   BLOC II. FUNCIONS 5. Funcions. Límits i Continuïtat 6. Derivades 7. Aplicacions de les Derivades 8. Representació de...

ARTICLES D’ECONOMIA

Reforma o rescat. Article meu del 20/11/2011 http://www.levante-emv.com/economia/2011/09/07/reforma-o-rescat-economic/837559.html

MACS1

MATEMÀTIQUES APLICADES A LES CIÈNCIES SOCIALS 1 BLOC I ARITMÈTICA I ÀLGEBRA Números Reals Matemàtiques Financeres Polinomis i Fraccions Alqebraiques Equacions i Sistemes Inequacions     BLOC II ANÀLISI Funcions Interpolació Límits i Continuïtat...